INITIA.CH BLOG

2013年09月01日 在宅医療

32.薬局における無菌調剤

2013年09月01日 外来医療

15.脳・心臓疾患に至る経過

2013年09月01日 在宅医療

38.無菌調剤と在宅業務の実施状況

2013年09月01日 外来医療

13.人口ピラミッドの変化

2013年09月01日 在宅医療

43.緊急時の往診

2013年09月01日 在宅医療

20.訪問看護の利用者数の推移